Uitvaartverzekering

UitvaartverzekeringHet afsluiten van een uitvaartverzekering maakt het mogelijk om op een betaalbare manier een waardig afscheid te organiseren. De kosten van een begrafenis of crematie kunnen oplopen tot 10.000 euro. Een uitvaartverzekering kan (een deel van) deze kosten dekken. Dit neemt zorgen bij uw nabestaanden uit handen: zij komen niet voor hoge en onvoorziene kosten te staan. Ook voor u is het een prettig gevoel als uw uitvaart geregeld is.

UitvaartNet.nl  is een kenniscentrum voor uitvaartverzekeringen, waarbij u als bezoeker informatie kunt inwinnen over diverse onderwerpen die zijn gerelateerd aan een uitvaart en een uitvaartverzekering. Deze gewonnen informatie kan u volgens helpen bij het kiezen en aanvragen van een voor u geschikte uitvaartverzekering. De gegeven informatie van UitvaartNet.nl is objectief samengesteld en dient niet als advies.

Onderwerpen uitvaartverzekering:
Vergelijken uitvaartverzekering Kosten uitvaartverzekering
Soorten uitvaartverzekeringen Uitvaartverzekering op latere leeftijd
Uitvaartverzekering afsluiten Uitvaartverzekering afkopen
Begrafenisverzekering Uitvaartverzekeraars

UitvaartNet.nl biedt handige kennisdossiers en artikelen over tal van uitvaart- en uitvaartverzekering- gerelateerde onderwerpen. Kijk hieronder voor een overzicht van de onderwerpen.

Vergelijken uitvaartverzekering

Voordat u een uitvaartverzekering afsluit, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden. Het onderstaande stappenplan helpt bij het maken van een goede vergelijking.

1. Kies een type uitvaartverzekering: er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen. Sommige polissen keren geld uit bij overlijden, terwijl anderen juist een vergoeding bieden voor vooraf afgesproken uitvaartdiensten. Het is raadzaam om uzelf te verdiepen in de verschillende soorten verzekeringen en de voor- en nadelen die daarbij horen.

2. Bepaal de dekking: zodra u voor uzelf heeft bepaald welk type uitvaartverzekering voor u geschikt is, kunt u na gaan denken over het verzekerd bedrag dat de uitvaartverzekeraar uitkeert bij overlijden. Dat is geen eenvoudige opgave. Het is daarom verstandig om de kosten van uw gewenste uitvaart in te schatten.

Bij een naturaverzekering spreekt men niet van een bedrag dat wordt uitgekeerd, maar van een vergoeding van vooraf bepaalde diensten. Deze diensten hebben uiteraard wel een bepaalde waarde, maar u hoeft zelf niet uit te pluizen welk bedrag u wilt verzekeren. U hoeft in principe alleen de gewenste diensten en producten te verzekeren.

3. Wel of geen indexatie: vanwege inflatie en andere factoren kunnen de kosten van een uitvaart in de loop van tijd toenemen. Daarom kan het soms handig zijn om het verzekerde bedrag te indexeren. Dat houdt in dat de waarde van de som die wordt uitgekeerd een paar procent per jaar stijgt. De verzekering wordt dan steeds meer waard. U betaalt ook steeds iets meer premie. Alleen bij een kapitaal- of naturasommenverzekering speelt dit een rol.

4. Kies looptijd premiebetaling: de looptijd van de polis geeft aan hoe lang u premie dient te betalen. Na het verstrijken van de looptijd blijft u overigens gewoon verzekerd. Bij het afsluiten van de uitvaartverzekering kunt u vaak kiezen uit meerdere looptijden. Het is vaak ook mogelijk om de premie in één keer te voldoen middels een koopsom.

5. Let op de voorwaarden: houdt bij het afsluiten van de crematie- of begrafenisverzekering verder rekening met alle (beperkende) voorwaarden die van toepassing kunnen zijn bij de polis, bijvoorbeeld of de kinderen gratis zijn meeverzekerd en wat de kosten zijn voor het afkopen van de verzekering.

Kosten uitvaartverzekering

De kosten (premie) kunnen per uitvaartpolis aanzienlijk verschillen. De dekking, soort polis, de looptijd en de voorwaarden bepalen grotendeels de kosten van een uitvaartverzekering. Een ander belangrijk aspect is uw leeftijd en medische toestand op het moment van afsluiten. Zo is het nodig om bij sommige uitvaartverzekeraars een medische verklaring in te vullen, waaruit blijkt dat u wel/geen ziekten onder de leden heeft of overmatig rookt/alcohol gebruikt. De kosten (premie) kunnen dus per uitvaartpolis aanzienlijk verschillen.

Bij een verhoogd risico op overlijden, bijvoorbeeld bij een chronische ziekte, kan de verzekeraar besluiten om meer premie aan u te vragen. Het is over het algemeen dus het meest voordelig om een uitvaartpolis af te sluiten als u in gezonde conditie verkeert en niet te oud bent

Ten slotte speelt ook de keuze voor een bepaalde uitvaartverzekeraar een rol bij de premieberekening. Het loont daarom om verschillende uitvaartverzekeringen met elkaar te vergelijken. De ene verzekeraar biedt bijvoorbeeld een voordelige kapitaalverzekering aan met een korte looptijd terwijl een ander juist excelleert op het gebied van voordelig geprijsde naturapolissen.

Soorten uitvaartverzekeringen

In de regel zijn er eigenlijk twee verschillende soorten uitvaartpolissen:

 1. Kapitaal uitvaartverzekeringen
 2. Natura uitvaartverzekeringen

Toch kunnen er binnen deze twee categorieën nog belangrijke verschillen bestaan. Om die verschillen beter toe te lichten, is het handiger om te spreken van vier verschillende uitvaartverzekeringen. Hieronder worden ze één voor één besproken.

Kapitaalverzekering

Een kapitaal uitvaartverzekering keert na overlijden een vast bedrag uit die de nabestaanden kunnen gebruiken om de kosten van de uitvaart te dekken. Dit is echter geen verplichting. Een deel of zelfs het volledige bedrag dat de uitvaartverzekeraar na overlijden uitkeert, mag door de nabestaanden vrij worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een goed doel of een vakantie met de familie. Een kapitaalverzekering is in dat opzicht uniek.

Voordelen Nadelen
Volledig vrije keuze wat betreft de besteding van het uitgekeerde bedrag De keuzevrijheid kan een nadeel zijn als nabestaanden besluiten om het uitgekeerde bedrag aan iets anders te besteden dan eigenlijk de bedoeling is
Bij de meeste kapitaalverzekeringen is het mogelijk om een voorschot op het uitkeerbedrag te krijgen indien de verzekerde lijdt aan een terminale ziekte. Indexatie is vaak nodig, omdat de kosten van een uitvaart naar verloop van tijd hoger worden. De premie gaat daarom omhoog.

Pure naturaverzekering

Bij een natura uitvaartverzekering ontvangt de uitvaartverzorger geld van de uitvaartverzekeraar om de uitvaart te regelen en te verzorgen.

Welke diensten en andere zaken door de uitvaartverzekeraar worden gedekt, zal vooraf, bij het aangaan van de verzekering worden bepaald. Als u van plan bent een natura uitvaartpolis af te sluiten is het belangrijk om voor uzelf te bepalen welke diensten en producten u wilt verzekeren.

Standaard zijn er vaak al een vast pakket aan producten en diensten verzekerd, zoals: verzorging van de overledene, persoonlijke begeleiding, vervoer van de overledene en de wettelijke formaliteiten bij de crematie/begrafenis.

De verzekerde kan het standaard pakket vaak uitbreiden of kiezen voor een uitgebreide naturapolis. Tot op zekere hoogte kan de verzekerde dus zelf kiezen welke diensten hij/zij wilt verzekeren, bijvoorbeeld ten aanzien van:

 • Het aantal rouwkaarten
 • Bedankkaarten (wel of geen bedankkaarten)
 • Opbaring (wel of geen)
 • De kist (standaard of luxe)
 • Bloemen (veel/weinig en standaard of luxe)
 • Catering (alleen koffie en cake of uitgebreide catering met allerlei hapjes)
Voordelen Nadelen
De nabestaanden zien geen rekening voor de diensten/zaken die vooraf zijn vastgelegd in de verzekering. Alle kosten zijn in principe gedekt. Het idee van een naturaverzekering is dat u gebruikt maakt specifieke uitvaartverzorgers die een samenwerking hebben met de verzekeraar. Uw keuzevrijheid wordt daarmee ogenschijnlijk beperkt.

Toch is het geen verplichting om met verbonden uitvaartverzorgers in zee te gaan, want als verzekerde kunt u ook kiezen voor uitkering van een bedrag. Dit bedrag ligt meestal rond de 3.000 euro en kunt u zelf gebruiken om een uitvaart te regelen, bijvoorbeeld bij een zelfstandige uitvaartverzorger.

De dekking is waardevast aangezien het gaat om een vergoeding in natura (diensten en producten). Indien een uitvaart duurder wordt, ligt het risico niet bij de nabestaanden, maar bij de uitvaartverzekeraar. De nabestaanden hebben weinig keuzevrijheid ten aanzien van de producten en diensten bij de uitvaart. Alle verzekerde zaken zijn namelijk vooraf bepaald en daar kan moeilijk van worden afgeweken, tenzij er extra wordt betaald.

Natura sommenverzekering

Bij een natura sommen uitvaartverzekering keert de verzekeringsmaatschappij een som geld uit die alleen mag worden besteed aan uitvaart-gerelateerde diensten en producten. In tegenstelling tot een ‘reguliere’ naturaverzekering zijn de nabestaanden echter wel vrij om zelf te kiezen wie de uitvaart gaat verzorgen en waar de uitgekeerde som geld voor wordt gebruikt. Alle facturen moeten wel worden bewaard, want er moet aangetoond kunnen worden dat het geld is gebruikt voor de uitvaart en niet voor andere zaken.

Het enige wat vooraf wordt bepaald, is de hoogte van het verzekerde bedrag.

Voordelen Nadelen
Het uitgekeerde bedrag komt altijd ten goede aan het betalen van de uitvaart Soms is het wenselijk om een deel van de kosten te besteden aan andere zaken, buiten de uitvaart om. Dit is niet mogelijk
Dezelfde keuzevrijheid in uitvaartverzorger, diensten en producten als bij een kapitaalverzekering Net als bij een kapitaalverzekering is het soms lastig om in te schatten of het verzekerde bedrag voldoende is. Indexatie is vaak nodig.

Combinatieverzekering

Ten slotte is er ook nog een zogenaamde combinatie uitvaartverzekering. Deze combineert de eigenschappen van twee soorten polissen. Een deel van de dekking bestaat bijvoorbeeld uit een standaard pakket van diensten (in natura) en een ander deel van de dekking is een som geld die direct naar de nabestaanden gaat (kapitaal). Maar het is vaak ook mogelijk om een natura sommen verzekering te koppelen aan een kapitaalverzekering.

Voordelen Nadelen
Maximale flexibiliteit, want de verzekerde bepaalt zelf welk deel natura is en welk deel kapitaal- of sommen is. Heeft verschillende nadelen, afhankelijk van de gekozen combinatie
Profiteert van de voordelen van de andere soorten polissen

Het is erg belangrijk om u te verdiepen in de verschillende typen uitvaartpolissen en de voor- en nadelen af te wegen.

Uitvaartverzekering op latere leeftijd

Ook op latere leeftijd kunt u een uitvaartverzekering afsluiten. Bij de meeste verzekeraars kan dit zelfs tot de leeftijd van 75 jaar. De vraag voor sommigen is echter of dit zinvol is. Naarmate u ouder wordt, betaalt u namelijk steeds meer premie, omdat het risico op overlijden groter wordt.

Voor een uitvaartverzekering met een waarde van 8.000 euro kan de premie oplopen tot bijna 80 euro per maand, afhankelijk van uw leeftijd. Als u op jonge leeftijd een uitvaartverzekering afsluit, wordt de premie over een langere periode verdeeld.

Overzicht uitvaartverzekeraars

Het is goed om te weten dat het ook op hoge leeftijd nog steeds mogelijk is om een uitvaartverzekering af te sluiten. Hieronder ziet u een overzicht van de verzekeraars en de uiterste leeftijd waarop u zich nog net kunt verzekeren.

Uitvaartverzekeraar Uiterste leeftijd
Yarden 74
Monuta 74
Nuvema 74
Dela 74
Ardanta 74
Klaverblad 70

Gezondheidsverklaring

Houdt er wel rekening mee dat alle uitvaartverzekeraars een gezondheidsverklaring van u verlangen bij het aanvragen. De verzekeraar zal aan de hand van de verklaring beoordelen hoe groot het risico op overlijden is. In sommige situaties, bijvoorbeeld indien de verzekerde een chronische aandoening onder de leden heeft, kan de verzekeraar besluiten om:

 • Meer premie te vragen
 • De aspirant-verzekerde afwijzen voor de verzekering
 • Wachttijd (carenzjaren) op de ingangsdatum van de dekking toe te passen

Carenzjaren

Het is belangrijk om te weten dat in bepaalde gevallen er rekening gehouden moet worden met twee carenzjaren na het afsluiten van de polis. Dit houdt in dat binnen deze periode de verzekerde nog geen recht heeft op (volledige) uitkering. De carenzjaren worden gebruikt om het risico voor de uitvaartverzekeraar te beperken en een zo scherp mogelijke premie te bieden.

Carenzjaren kunnen ook worden toegepast bij uitvaartpolissen waarbij geen gezondheidsverklaring nodig is.

Koopsom uitvaartverzekering

Bij sommige verzekeringsmaatschappijen is het mogelijk om uzelf te verzekeren als u ouder bent dan 74. Dat kan door middel van een zogenaamde koopsom: u ‘koopt’ dan in één keer een verzekering die een dekking biedt bij overlijden, maar u betaalt geen premie per maand. Een koopsom uitvaartverzekering is na de leeftijd van 74 mogelijk bij:

 • Yarden
 • Dela

Uitvaartdeposito of uitvaartfonds

Bij de overige uitvaartverzekeraars kunt u zich vanaf de leeftijd van 75 jaar niet meer verzekeren voor een uitvaart. Wel bieden de meeste verzekeraars een uitvaartdeposito of uitvaartfonds aan waarmee u eenvoudig een bedrag kunt opbouwen om uw uitvaart te bekostigen.

U kunt eenmalig of vaker een bedrag storten waarover u rente ontvangt. Deze rente ligt doorgaans hoger dan bij een spaarrekening.

Bij overlijden komt er een (opgebouwd) bedrag vrij dat kan worden gebruikt om de uitvaart te bekostigen. Er wordt geen geldsom uitgekeerd. De nabestaanden kunnen het opgebouwde bedrag alleen gebruiken om de uitvaart te financieren. Als er een restant geldbedrag overblijft, zal dit wel worden uitgekeerd (vaak zijn hier voorwaarden aan verbonden).

Persoonlijke afweging

De meeste 50-plussers zijn van mening dat een uitvaartverzekering op latere leeftijd niet meer zinvol is. Dat bleek onlangs uit een onderzoek van UitvaarNet.nl.

Of dat waar is, houden we in het midden. Het blijft namelijk, ongeacht uw leeftijd, een persoonlijke afweging of het afsluiten van een uitvaartverzekering zinvol is. Hieronder een opsomming van de mogelijke voor- en nadelen die u kunt gebruiken bij deze afweging:

Voordelen Nadelen
U beslist zelf hoe uw afscheid eruitziet en u kiest een verzekeraar die daarbij past. U betaalt een relatief hoge maandpremie tot aan de leeftijd van 85 jaar of uw overlijden
U bent verzekerd voor kosten die uw nalatenschap of nabestaanden mogelijk niet kunnen opbrengen. U bent meestal na 2 carenzjaren verzekerd. Sparen voor een uitvaart is boekhoudkundig vaak (maar zeker niet altijd) goedkoper. Dat komt mede omdat crematie- of begrafeniskosten van de erfenis afgetrokken mogen worden. U betaalt daarover dus geen erfbelasting van 10 tot 40 procent. Dat geldt niet voor de premie die u betaalt aan de uitvaartverzekeraar.
Uw nabestaanden worden niet opgezadeld met de kosten van uw uitvaart. Dat kan ook voor u zelf een gevoel van rust geven.

Wat zegt een assurantieadviseur?

Door assurantieadviseurs wordt doorgaans aangeraden om een verzekering af te sluiten als u het risico op bepaalde kosten niet kunt dragen. Het verschil bij een uitvaarverzekering ten opzichte van andere verzekeringen is echter dat het vaststaat dat u ooit zult overlijden. Het risico op kosten bij een uitvaart is dus 100 procent.

Uitvaartverzekering afsluiten

Na een grondige vergelijking kunt u de begrafenisverzekering afsluiten op de website van de uitvaartverzekeraar. Het aanvragen van de uitvaartpolis is niet erg ingewikkeld:

Aanvragen

 1. U vult uw geboortedatum in
 2. U kiest het type uitvaartpolis en bekijkt de voorwaarden die daarbij horen
 3. U selecteert welk bedrag u wilt verzekeren of welke diensten en producten u gedekt wilt hebben
 4. Op basis van uw wensen en voorkeuren krijgt u een premie te zien.
 5. Eventueel kunt u nog aanpassingen doen, bijvoorbeeld de looptijd veranderen of een indexatie toevoegen. Dit heeft echter ook invloed op de premie.
 6. Vrijwel altijd dient u ook medische acceptatieprocedure te doorlopen waarin u een aantal gezondheidsvragen wordt gesteld. Het is belangrijk dat deze vragen naar waarheid worden beantwoord. Anders is er sprake van verzekeringsfraude.
 7. U kunt vaak kiezen om maandelijks, per kwartaal of per jaar te betalen. Bij bepaalde polissen kunt u zelfs de premie in één keer betalen (koopsom). In ruil daarvoor krijgt u een flinke korting op de premie.
 8. Aan het eind van het afsluitproces vult u uw persoonlijke gegevens en bankgegevens in.
 9. U heeft de polis afgesloten/aangevraagd, maar u bent nog niet verzekerd

Beoordelen

U bent nog niet direct verzekerd. De uitvaartverzekeraar zal uw aanvraag eerst beoordelen. Dit is in feite een controle waarbij wordt gekeken naar een aantal punten:

 • Of uw persoonsgegevens kloppen.
 • Of er aan de hand van de medische acceptatie (gezondheidsverklaring) risico is op vroegtijdig overlijden.

Normaliter vormt de beoordeling geen probleem, maar onder bepaalde omstandigheden kan de uitvaartverzekeraar u weigeren, bijvoorbeeld als u een terminale ziekte onder de leden heeft of als u een bepaalde leeftijd heeft bereikt. In dit soort situaties is het risico voor de verzekeringsmaatschappij te groot. De verzekeraar kan drie dingen doen:

 • U in zijn geheel weigeren voor de polis
 • Meer premie vragen polis en/of de voorwaarden (bijvoorbeeld de hoogte van het verzekerd bedrag) aanpassen.
 • Carenzjaren instellen: dit houdt in dat u een aantal jaren wachttijd heeft waarin u wel premie betaalt, maar u nog geen recht hebt op een dekking.

Een uitvaartverzekeraar heeft dus geen acceptatieplicht, zoals dat wel bij een basisverzekering (zorg) het geval is.

Uitvaartverzekering afkopen

Bent u in het bezit van een uitvaartverzekering en wilt u overstappen of geen premie meer betalen. Dan is het mogelijk om de verzekering af te kopen of premievrij te maken. U kunt daar zo uw eigen redenen voor hebben, zoals:

 • De premie is te hoog en kan niet meer worden betaald, bijvoorbeeld vanwege financiële problemen
 • Er is al een andere uitvaartverzekering die voldoende dekking biedt
 • Er is genoeg kapitaal om de verzekering uit eigen zak te betalen

Bij het afkopen van een begrafenis- of crematieverzekering wordt de waarde van de verzekering bepaald aan de hand van de premie die u in het verleden heeft afgedragen. Deze ‘waarde’ krijgt u vervolgens in een geldsom uitbetaald. Echter wordt dit bedrag nog wel verminderd met de kosten die verzekeraar heeft gemaakt.

In de praktijk is het vrijwel nooit voordelig om een uitvaartverzekering af te kopen. Vaak krijgt de verzekerde slechts een deel van de betaalde premie terug.

Premievrij maken

Een andere optie om de polis voor de uitvaart premievrij te maken. U stopt met het betalen van premie, maar u behoudt wel een deel van de dekking. Met andere woorden, na overlijden keert de uitvaartverzekering een waarde/bedrag uit die ongeveer gelijk staat aan de betaalde premie.

Begrafenisverzekering

Een begrafenisverzekering dekt de kosten die komen kijken bij een begrafenis. Hierbij kunt u denken aan het verzorgen van de plechtigheid bij de begraafplaats, de kist, de rouwauto, bloemen, het grafmonument en dankkaarten na de uitvaart. Door een begrafenisverzekering af te sluiten zorgt u ervoor dat nabestaanden een deel of de volledige rekening voor uw uitvaart niet hoeven te betalen, al dan niet met of zonder het geld uit de erfenis.

De kosten van een een begrafenis liggen gemiddeld gezien hoger dan bij bij een crematie. Dat komt vooral omdat het grafmonument meestal vrij prijzig is en er grafkosten betaald moeten worden voor het plekje op de begraafplaats en het onderhoud daarvan. Het is raadzaam om hier bij het afsluiten van een begrafenisverzekering rekening te houden.

Uitvaartverzekeraars

Op UitvaartNet.nl kunt u verschillende uitvaartverzekeraars met elkaar vergelijken. Wij vergelijken de uitvaartverzekeringen van Yarden, Nuvema, Klaverblad, Dela, Ardanta en Monuta. Iedere verzekeraar heeft zo zijn eigen propositie, kenmerken en voorwaarden. Het is altijd raadzaam om meerdere verzekeraars en verschillende typen verzekeringen met elkaar te vergelijken. Alleen op die manier kunt u een geschikte uitvaartverzekering kiezen.

Een uitvaartverzekering blijft een bijzondere soort verzekering. Dat komt omdat u, in tegenstelling tot sommige andere verzekeringen, altijd gebruik zult maken van de dekking. Bovendien is een uitvaart verzekering eigenlijk niet voor uzelf bedoelt, maar voor uw nabestaanden.